Bytové domy - problematika výkonové sazby, regulační uzel

Problematika výkonové sazby
 • tzv. pevná složka ceny se nesjednává podle předpokládaného odběru tepla, ale podle
  potřebného výkonu pro vytápění a přípravu teplé vody
 • je individuální podle stáří a typu technologie
 • není novinka, obdobně řešeno mnoho let v elektrárenství – platba za rezervovaný příkon a
  skutečně odebranou elektřinu (kWh)

Výhody sazby

 • umožní lépe zaregulovat zdroj a rozvody tepla
 • v důsledku lepší regulace menší náklady a možnost přenesení úspor k odběratelům

VŠE V POŘÁDKU, ALE JE TŘEBA ZNÁT I DŮSLEDKY !

Nevýhody sazby

 • Platba za sjednané a odebrané množství
 • - platba za skutečně odebrané množství – vyplatí se šetřit
 • -vhodné zvažovat alternativní zdroje – tepelné čerpadlo, solární panely
 • -akumulace může být malá, za příkon se neplatí
 • Platba za sjednaný výkon a odebrané množství
 • - smluvený maximální sjednaný výkon, který se nesmí překročit
 • - pokud se ušetří teplo (teplá zima, alternativní zdroje), šetří se jen část ceny za teplo
 • - prakticky zavřená cesta k instalaci alternativních zdrojů – tepelné čerpadlo, solární panely
 • - akumulace musí být velká, důležitost regulace příkonu

Možnosti regulace sjednaného výkonu (čtvrthodinového maxima)

1. Instalace Regulačního uzlu

Investice do zateplení je často mařena:

 • nepřizpůsobení ekvitermní křivky
 • nefunkční či nevhodně nastavený systém měření a regulace

Nabízí se regulace teploty topné vody za předávacím místem - vybudování regulačního uzle

 • regulace s omezením průtoku a s vychlazením zpátečky
 • regulace čtvrthodinového maxima - zajistí nepřesáhnutí sjednaného příkonu
 • řízení dodávky tepla podle potřeby objektu – vlastní ekvitermní regulace
 • zavedení časových programů (nastavení útlumů)
 • možnost vypínání cirkulace teplé vody
 • rozhodnutí o zahájení/konci topné sezóny v rukou odběratele (popř. provozující firmy)
 • řízení čtvrthodinového maxima tj. hlídání sjednaného výkonu
 • kompletní přehled o spotřebě teple, aktuálním výkonu a stavu výměníkové stanice přes Internet

POZOR !!!! Musí být nejen snaha, ale i ochota šetřit!
Problém vnitřní výpočtové teploty – pokud není snaha spořit, neuspoří se

 • vnitřní výpočtová teplota Ti = 22°C, úspora cca 7-10%
 • vnitřní výpočtová teplota Ti = 24°C, úspora cca 3%
2. Vybudování vlastní Výměníkové stanice
 • návrh výkonu stanice dle současných tepelných ztrát
 • svěření provozování ověření firmě

Rekonstrukce předávací/výměníkové stanice - změna způsobu provozování

 • častý případ - předávací stanici provozuje dodavatel tepla
 • rozpor zájmů (dodávat X šetřit)
 • možnost zainvestování do vlastní předávací stanice - odběr pouze vlastního tepla -
  výhodné, ale nutné investice (úvěr atd.)
 • návrh výkonu stanice dle současných tepelných ztrát
 • svěřit provozování nezávislé firmě (pracuje v zájmu odběratele)
 • projektant navrhne výměníkovou stanici optimalizovanou na menší výkon a větší
  akumulaci (menší výměník, větší zásobníky)

Vybraná měření a regulace
Nefunkční či nevhodně nastavený systém měření a regulace
 • nevhodná topná (ekvitermní) křivka – nutno přizpůsobit tepelným ztrátám především po zateplení
 • správná ekvitermní regulace, ale nenastaveny útlumy vytápění
 • příprava teplé vody s nekvalitní regulací

Graf Graf Graf

Funkční či vhodně nastavený systém měření a regulace
 • dobře nastavená ekvitermní regulace včetně denních a nočních útlumů
 • kvalitní regulace přípravy teplé vody

Graf Graf

Vytisknout