Politika kvality a environmentální politika společnosti TRONIC CONTROL, s.r.o.

Společnost TRONIC CONTROL s.r.o. vyvíjí, vyrábí s dodává řídicí systémy TRONIC 2000®, určené pro velmi široké spektrum realizací systémů měření a regulace v průmyslu, stavebnictví a v komunální sféře. Též zajišťuje související služby, které zabezpečí plnou spokojenost zákazníka s uvedenými produkty a rozšíří konkurenceschopnost společnosti na trhu. Uspokojení zákazníka

TRONIC CONTROL s.r.o. se zavazuje uspokojovat potřeby zákazníků tím, že výrobky a služby, které splňují požadavky odběratelů, jsou dodávány včas a mají vysokou užitnou hodnotu. To je zajišťováno vynikající kvalitou všech souvisejících činností. Každý úkol je prováděn přesně v souladu se smluvně dohodnutými požadavky. S cílem udržení vysoké kvality našich výrobků vybudovala naše společnost systém kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001. Dodržováním zásad tohoto systému vytváříme předpoklady pro bezchybné provedení všech činností v organizaci. Za tímto účelem společnost TRONIC CONTROL s.r.o. také zajišťuje nutný výcvik osob, potřebná zařízení a stanovuje opatření a priority pro zlepšování kvality.

Spolehlivost

Výrobky společnosti jsou konstruovány tak, aby vyhovovaly identifikovaným požadavkům trhu a při užívání odběratelem byly dlouhodobě spolehlivé. Použité výrobní procesy jsou schopné zcela splnit požadavky technického návrhu a výrobky jsou vyráběny v plné shodě s konstrukční dokumentací, příslušnými normami a zákony.

Zlepšení procesu, Opatření ke zlepšení vykonané práce a cíle

Všichni pracovníci jsou osobně začleňováni do procesu zlepšování kvality. Vedoucí pracovníci stanovují cíle ekonomického a technického charakteru a motivují své podřízené k jejich naplňování. Vrcholové vedení pravidelně vyhodnocuje dosažení cílů a stanovuje cíle nové.

Environmentální politika

Vedení organizace se zavazuje trvale zajišťovat jak provoz organizace, tak návrh produktu způsobem, který zajistí minimální negativní vlivy na životní prostředí. K tomu účelu se použivají postupy definované normou ČSN EN ISO 14001.
Do procesu neustálého zlepšování procesů ve vztahu k životnímu prostředí a prevence škod jsou členové vedení osobně začleněni.
S odpady společnost nakládá v souladu s právními předpisy a v nejvyšší možné míře zajišťuje jeho třídění a předávání do dalšího zpracování.
Průběžně jsou sledovány a vyhodnocovány spotřeby energií.
Produkt je navrhován s ohledem na zajištění minimalizace jeho negativních vlivů na životní prostředí. Zohledňují se přitom příslušné normy a využivají technologické postupy šetrné k životnímu prostředí.

Účast a kvalifikace zaměstnanců

Vynikající kvalita závisí na osobním provedení práce každým zaměstnancem společnosti TRONIC CONTROL s.r.o.. Každý z nás musí předávat dalšímu pracovníkovi v procesu, našemu vnitřnímu zákazníkovi, jen vyhovující výrobek nebo službu a stále se snažit o přesnou shodu s dokumentovanými požadavky. Vědomě nesouhlasíme s ničím, co by se lišilo od úplné shody ve všem, co děláme. Každý pracovník se podílí na údržbě a zlepšování vybudovaného systému kvality formou iniciace a spolupráce při realizaci nápravných opatření. Za účelem zlepšení kvality budeme systematicky využívat nové nástroje a technologie.
Pro zabezpečení kvality produktu a služeb zajistí vedení společnosti odpovídající zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
Politika kvality a environmentu je prokazatelně sdělena všem zaměstnancům organizace a je pro ně závazná. Vedení organizace poskytne účinnou pomoc pro realizaci politiky kvality a environmentu a při dosahování jejich cílů.

Ve Vestci dne 1. června 2010

Ing. Vít Mráz v.r.
ředitel společnosti

Vytisknout