Dopňková řešení a podpora klimatizací LG

Řízení klimatizačních jednotek v systémech TRONIC 2000® AC INTEGRA je soubor hardwarových a softwarových prostředků, které vyvinula a nabízí TRONIC CONTROL s.r.o.® pro komunikaci s klimatizačními jednotkami a umožňuje jejich plnou integraci do centrálního dispečerského řízení.

Dispečerské řízení klimatizací zajistí automatické přepínání chlazení/topení/větrání, regulaci na požadovanou teplotu, řízení podle časových programů či v hotelech přepínání režimů místností podle rezervačního/recepčního systému a mnoho dalších funkcí. Prostě poskytne maximální komfort a kvalitu obsluhy.

Způsob připojení se může lišit podle typu zařízení a účelu komunikace. Možné varianty použití TRONIC 2000® AC INTEGRA jsou patrné z níže znázorněných schémat.

TRONIC 2000® AC INTEGRA PC

integra2V této variantě je komunikační sběrnice RS485 mezi vnějšími jednotkami připojena přes převodník RS485/RS232 (USB) do počítače. Ten může být kancelářského (desktop) typu nebo v průmyslovém provedení např. 7“ Touch Screen. Řízení klimatizačních jednotek probíhá přímo ve vizualizačním softwaru VIZLEDA AC, který na základě těchto algoritmů vysílá do jednotek povely pro vypnutí/zapnutí, zamknutí ovladače, nastavení teploty každé nebo skupiny vnitřních jednotek atd.

Výhodou tohoto řešení je především nízká cena a možnost instalace na vlastním počítači, který je používán i pro jiné např. kancelářské práce. Využije se tehdy, pokud uživatel především požaduje komfortní vzdálené ovládání všech jednotek, sledování teplot a stavů.

Pokud uživatel vyžaduje řízení podle časových programů nebo podle rezervačního/recepčního systému, může být nevýhodou to, že vlastní řízení probíhá v počítači, který je určitým nestabilním prvkem (operační systém, neprůmyslové provedení) a v případě jeho poruchy, výpadku nebo vypnutí přestane centrální řízení fungovat. Proto je tato varianta vhodná pro aplikace s menším počtem vnitřních jednotek a hlavně tam, kde není požadována maximální spolehlivost systému.

Dodávka:
 • Převodník KOMUSB (RS485/USB)
 • CD SW Vizleda AC
 • Instalační a konfigurační příručka
Volitelné příslušenství:
 • Vizleda AC Comfort – rozšíření o periodický import dat z rezervačního systému Hores, Agnis, Commarr (další na dotaz), práce v režimech KOMFORT/ÚSPORA
 • 7“ Touch Screen včetně předinstalace Vizleda
TRONIC 2000® AC INTEGRA CX

integra1 Varianta určená pro aplikace s maximální požadovanou spolehlivostí především pro administrativní budovy a hotely. Komunikační sběrnice RS485 je připojena do řídicí jednotky T2032CX. Veškeré řízení klimatizačních jednotek je na základě nastavených parametrů prováděno v této jednotce, která může být umístěna v rozvodně MaR, serverovně apod. S nadřazeným řízením (Vizleda na PC) komunikuje pomocí počítačové sítě (Ethernet). Vzdálený počítač však může být umístěn i kdekoliv na Internetu.

Výhodou tohoto řešení je mimo spolehlivosti a robustnosti možnost připojit do T2032CX až 20digitálních vstupů (kontaktů). Tzn., že již v základní výbavě může systém akceptovat informace buď 20 kartových čteček nebo 20 okenních kontaktů nebo 10 čteček a 10 okenních čidel. Systém je možné rozšiřovat pomocí expanzní jednotky DIOC vždy o dalších 16 kontaktů. Protože T2032CX disponuje také 16 digitálními výstupy, je možné v závislosti na čase, režimu chlazení apod. ovládat např. světla, jiné pohony apod.. Dále může být T2032CX doplněn terminálem, ze kterého lze měnit parametry řízení bez PC. Systém není závislý na chodu počítače (vyjma komunikace s rezervačním systémem).

Dodávka:
 • TRONIC 2032CX (10xAI nebo 10xDI, 10xDI, 6x AO, 16x DO, Ethernet, RS485, 230VAC)
 • CD SW Vizleda
 • Instalační a konfigurační příručka
Volitelné příslušenství:
 • Vizleda AC Comfort – rozšíření o periodický import dat z rezervačního systému Hores, Agnis, Commarr (další na dotaz), práce v režimech KOMFORT/ÚSPORA
 • Terminál TRMCA50 pro místní nastavení
 • DIOC31 pro rozšíření o 16x kontakt a 16x výstup
 • 7“ Touch Screen včetně předinstalace Vizleda AC
TRONIC 2000® CONTROL SYSTEM

integra3Opravdu nejlepším řešením pro kvalitní a spolehlivé řízení veškeré technologie administrativních budov, hotelů, bytových objektů a dalších je integrace do centrálního dispečerského řízení. TRONIC CONTROL s.r.o.® neustále vyvíjí a nabízí prostředky pro řízení vytápění, větrání a klimatizace. Rodina řídicího systému TRONIC 2000® plně uspokojí i ty nejnáročnějí zákazníky.

Firemní algoritmy řízení a na ně navazující softwary jsou vysoce sofistikované. Je důsledně dbáno na to, aby se zabránilo všem kolizím topení vs. chlazení apod. Pokud je možné řídit topení/chlazení od vyššího informačního prvku jako jsou časové programy nebo rezervační/recepční systém, vždy je tak učiněno.

Řídicí systémy TRONIC 2000 plně podporují komunikační rozhraní Ethernet a jsou tak parametrizovatelné a monitorovatelné přes Internet. Pomocí Internetu nebo dalších prostředků jako je GSM/SMS hlásí poruchy technologie.

Samozřejmostí je vysoký standard vizualizačního softwaru VIZLEDA, který kromě komfortu při samotném řízení, zajistí evidenci všech zásahů, poruch, sledování historie měření, vytváření reportů/sestav atd.

Vizualizační a řídicí software VIZLEDA AC

Vizualizační software VIZLEDA zajišťuje v systémech TRONIC 2000® plný komfort dispečerského řízení pomocí grafických schemat a tabulek, evidenci všech zásahů, poruch, sledování historie měření, vytváření reportů/sestav atd.

Pro aplikaci TRONIC 2000® AC INTEGRA byla vyvinuta speciální verze VIZLEDA AC. Ta plní svou vizualizační funkci, ale ve verzi AC INTEGRA PC navíc přejímá na sebe část řízení, které ve verzi AC INTEGRA CX probíhá v řídicí jednotce T2032CX®.

Popis řízení klimatizačních jednotek (AC INTEGRA PC/CX)

Režimy provozu

Každá vnitřní klimatizační jednotka tj. pokoj/kancelář se může nacházet v jednom ze 3 stavů – KOMFORT (Comfort), POKLES (StandBy) a ÚSPORA (Economy). Podle toho v jakém se jednotka nachází provozním režimu, tak se uplatňují další parametry řízení jako je žádaná teplota, zamykání ovladače atd. Přepínání mezi provozními režimy je možné 4 způsoby:

 • ručním zadáním z tabulky parametrů na počítači – možné všechny 3 režimy. Je to nejjednodušší způsob nastavení režimu pro jednu, skupinu nebo všechny jednotky. O nastavení rozhoduje obsluha na základě subjektivního pocitu.
 • podle časového programu – vhodné pro administrativní budovy. Pro každou místnost je nastaven týdenní časový program, který určuje v jakém režimu má v daný čas jednotka pracovat. Většinou se nastavuje režim KOMFORT v pracovní době, režim POKLES mimo pracovní dobu a režim ÚSPORA o víkendech a svátcích.
 • podle rezervačního/recepčního systému – vhodné pro hotely. Podle informací z recepce je pokoj označen jako prodaný (KOMFORT) nebo neprodaný (ÚSPORA).
 • podle kartového systému – (pouze v INTEGRA CX) vhodné pro hotely. Kontakty od kartového systému musí být přivedeny na vstupní svorky T2032CX. Pak je systém schopen rozlišit situaci, kdy pokoj je sice prodán, ale host je/není na pokoji. Pokud karta není zasunuta, přechází systém do režimu POKLES.

Na základě aktuálně nastaveného provozního režmu a zvoleného módu chlazení nebo topení systém TRONIC 2000® AC INTEGRA zajišťuje nastavení správné požadované teploty, zajišťuje vypnutí/zapnutí jednotky, odemknutí/zamknutí ovladače a omezení maximálních otáček ventilátoru. Kromě toho registruje/zapisuje měřenou teplotu a změnu režimu. Může zapisovat podle potřeby i i další události jako je VYP/ZAP jednotky atd.

Mód chlazení/topení/větrání

Pokud se jedná o 3 trubkový systém, je možné současně některé místnosti chladit a jiné vytápět příp. pouze cirkulovat vzduch. U 2 trubkového systému se všechny jednotky musí nacházet v módu topení nebo chlazení.

Žádané teploty chlazení a topení

Pro oba módy tj. chlazení a topení a pro každý režim může být nastavena žádaná nenulová hodnota, která se kopíruje do žádané teploty místností a „přebíjí“ hodnotu nastavenou z ovladače. V režimu KOMFORT až na výjimky je vhodné ponechat nastavení na uživateli/hostovi, pak se např. do parametru „Žádaná teplota chlazení v režimu KOMFORT“ nastaví hodnota 0. Analogicky se nastavuje všech 6 žádaných teplot.

Vypínání jednotky

Někdy bývá výhodné např. v režimu ÚSPORA jednotku vypnout. Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu „Ano“, opět „přebije“ povel z místního ovladače. Tato funkce je vhodná na hotelech, zabraňuje manipulaci uklízeček nebo v administrativních budovách  po pracovní době.

Zamykání ovladače

Podobná funkce, která může zajistit, aby v režimech POKLES a ÚSPORA nedocházelo k neoprávněné manipulaci s ovladačem.

Omezení otáček ventilátoru

Funkce vhodná opět v režimu POKLES a ÚSPORA. Zajistí, aby v těchto režimech nebylo možné zadat vyšší než povolené otáčky ventilátoru.

Vizualizace aktuálního stavu klimatizačních jednotek/místností

VIZLEDA AC zobrazuje aktuální stav všech klimajednotek a zároveň stav a měřenou teplotu všech místností. Obsluha tak má na první pohled jasný přehled o teplotách v místnostech, chodu jednotek a provozních režimech.

Uživatelská konfigurace VIZLEDA AC
vizVIZLEDA AC umožňuje uživateli vlastní konfiguraci aplikace, což zahrnuje:
 • Definování jednotek/místností, přiřazení krátkého označení
 • Přiřazení adresy jednotkám (nastavení adres a jejich seznam musí dodat montážní firma)
 • Nastavení vlastního pozadí vizualizace (schema budovy, podlaží, obrázek apod.)
 • Rozmístění ikon klimajednotek na pozadí/schematu
Vytisknout