Hotel Avanti - Chlad ze slunce (tentokrát fotovoltaika)

V roce 2008 začala firma zpracovávat koncepci a následně projekt vytápění a chlazení hotelu Avanti v Brně. Majitelé i management hotelu měli velký zájem, aby alespoň část energie byla získávána ekologickým způsobem. Toho se dosáhlo vybudováním fotovoltaického solárního pole na střeše hotelu o výkonu 16kW a instalací tepelného čerpadlo pokrývajícího potřebu chladu pro jihozápadní stranu hotelu.

Cíl rekonstrukce

Hlavním účelem rekonstrukce bylo zajistit chlazení pokojů na jihozápadní straně hotelu a zabezpečit dostatečný výkon pro přípravu teplé a topné vody tří objektů: hotelu Avanti, SOU Eldo a společnosti OSC. Mezi další požadavky zadavatele projektu patřila minimalizace prostorových nároků nové výměníkové stanice, která umožní využití uvolněného prostoru pro rehabilitační a sportovní aktivity hotelu. Cílem nové koncepce bylo navíc využití alternativních energetických zdrojů a důsledná centralizace systému tepelného hospodářství hotelu umožňující úsporu celkové spotřeby energie.

Solární fotovoltaické pole
 AvantiZ různých možností, jak využít sluneční energii se ukázala nejvýhodnější varianta instalace solárního fotovoltaického pole, kdy veškerá získaná elektřina bude spotřebována přímo v hotelu.

Celkem je instalováno 103 fotovoltaických panelů o instalovaném výkonu 16,7 kW. Zisk fotovoltaických panelů v České republice při optimální orientaci na jih a sklonu 37° činí 1,129 kWh/Wp/rok.

Celkový odhadovaný roční zisk systému instalovaném na hotelu Avanti je 18.000 kWh/rok. V případě čerpání tzv. zelených bonusů (při spotřebě elektrické energie v objektu) činí současná dotace 12,65 Kč/kWh. K této ceně je nutné připočítat náklady na nákup elektrické energie od rozvodných závodů (EON) ve skutečné výši dle příslušného tarifu.

Jak již bylo výše řečeno, vyrobená elektrická energie je spotřebována v hotelu. O výkonu fotovotaického pole si nejlépe uděláme představu tak, že si představíme, že jím vyrobená energie stačí prakticky pro veškeré chlazení pokojů a kanceláří na jihozápadní straně hotelu a pokryje i potřebu tepla v přechodném období (září-říjen, březen-duben).

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
AvantiK řešení teplotního režimu pokojů a kanceláří na jihozápadní straně hotelu byl zvolen ekologicky velmi šetrný systém využívající teplo obsažené ve vzduchu. Srdcem systému je tepelné čerpadlo instalované na střeše hotelu, dálkově řízené. Podle potřeby pracuje buď v režimu chlazení nebo topení, to v praxi znamená, že vyrábí buď teplou nebo studenou vodu. Tato voda je rozváděna dvoutrubkovým rozvodem po 2. až 6. patře hotelu a v pokojových fan-coilových jednotkách předá svůj chlad nebo teplo do okolního vzduchu.

V pokojích jsou nyní 2 nezávislé zdroje tepla: teplý vzduch (tepelné čerpadlo / pokojový fan-coil) a sálavé teplo z radiátorů (výměníková stanice). V létě pracuje tepelné čerpadlo v režimu chlazení, v zimě pak v režimu topení. Pokoje jsou prioritně vytápěny teplým vzduchem z fan-coilů. Pokud jejich výkonu nepostačuje, otvírají se hlavice na radiátorech. Při poklesu teploty pod -5 °C se tepelná čerpadla vypínají a veškeré vytápění převezme pouze ústřední topení.

Tento způsob řízení vytápění není možný bez provázanosti řízení pokojů a výměníkové stanice. Řídicí systémy TRONIC 2000® jsou komunikačně propojeny a spolupracují s recepčním systémem AGNIS. Teplota v pokojích je regulována přesně podle požadavku hosta v době jeho přítomnosti. Pokud host není v pokoji, je proveden mírný útlum chlazení/topení. Pokud pokoj není vůbec prodán, je chlazen až při teplotě nad 26 °C a vytápěn až při teplotě pod 21 °C. Všechny tyto parametry jsou dálkově měnitelné...

Výměníková stanice a centrální řízení

V Brně je distributorem dálkového tepla společnost Teplárny Brno. I přes nedávnou restrukturalizaci lze předpokládat, že se v dohledné době nebude významně měnit cenová politika. Po rekonstrukci výměníkové stanice hotelu a zavedení přesného centrálního řízení je možné očekávat – na základě zkušeností a referencí dodavatele – pokles spotřeby minimálně o 20 %. Při průměrném odběru 8.400 GJ za rok (přepočteno jako průměr za roky 2005–2007) to znamená úsporu 720.000,-Kč již v roce 2009. Vzhledem k současné energetické situaci je nutné počítat s cca 10% nárůstem ceny tepla každý další rok.

Předpokladem pro správnou a úspornou práci celého tepelného hospodářství je řídící systém. V tomto případě TRONIC 2000®. Ten integruje řízení výměníkové stanice, výrobu teplé vody, regulaci topných větví, režimy práce tepelného čerpadla, regulaci vytápění na jednotlivých pokojích, výrobu a dodávku elektřiny z fotovoltaického solárního pole a spolupráci s recepčním systémem AGNIS. Všechny řídící systémy a regulátory spolupracují s komunikačním serverem, ten je připojen do hotelové počítačové sítě a na různých počítačích pak instalována vizualizace celého systému.

Vytisknout