Informační systém pro teplárenství

Pro efektivní řízení výroby a spotřeby energií se jako velmi účinný nástroj ukazuje využití automatického sběru údajů z měřidel a jejich dálkový přenos na dispečinky. Tam potom lze, s použitím dobře navrženého programového vybavení, dát veškeré měřidly poskytované údaje k dispozici pracovníkům výrobně technických a ekonomických útvarů a to ve formě vhodné pro jejich vlastní činnost. Provázáním s řídicími systémy výrobní technologie, rozvodů a předávacích technologií vzniká komplexní systém řízení, umožňující minimalizovat náklady na dodanou jednotku energie a zároveň zajistit požadovanou kvalitu dodávek.

Firma TRONIC CONTROL vyvinula a uvedla na trh Informační systém řízení výroby a spotřeby energií TOTRON. Ten vznikl na základě požadavků více význačných zákazníků, kteří se již nespokojují pouze s obyčejným měřením, ale požadují kompletní řetězec, který začíná sběrem dat z měřidel a vyhodnocením (fakturace/podklady pro fakturaci) končí. Jádro systému (základní verze) zajišťuje především sběr dat, uložení informací v databázi a základní nejdůležitější klientské služby.

Systém je otevřený a umožňuje budování dalších modulů podle požadavků zákazníků. Komunikačně je připraven pro připojení libovolného komunikujícího měřidla. Při použití libovolného ze systémů TRONIC ve funkci „gateway“, je možné provádět načítání pulsů dalších veličin, které měřidlo nezahrnuje (některá měřidla např. na páře). Je vhodný nejen pro teplárenské soustavy (teplárny/výtopny či jiné organizace zajišťující zásobování teplem), ale i pro průmyslové podniky a rozsáhlejší komplexy budov.

Sběr dat

Měřidla mohou být zakomunikována buď přímo na dispečink anebo (a tato varianta převažuje) jsou uspořádány do skupin, které jsou dotazovány z řídicího systému TRONIC. Ten zajišťuje měření, dopočítání jiných veličin a dočasnou úschovu dat před přenosem na centrální dispečink. Předpokládá se možnost úschovy dat před přenosem na dispečink po dobu 4-5 dní.

Přenos dat

Přenos dat mezi centrálním dispečinkem a stanicemi TRONIC či jinými archivátory je zajištěn kombinací všech dostupných komunikačních prostředků (metalický kabel, mikrovlnné pojítko, optický kabel, telefon/GSM, počítačová síť). Data jsou ukládána do databáze (např. Microsft SQL) a připravena pro klientské moduly. Například v rozvodných sítích centrálního zásobovaní teplem se sledují především parametry média (teploty, tlaky, průtoky, výkony, energie). Data se ukládají se vzorkovací periodou 5 minut, tak aby poskytla dostatečně přesnou informaci o kvalitě dodávky (mimolimitní stavy, výpočet energie atd.).

Vizualizace sítě rozvodů

Subsystém vizualizace zajišťuje sledování parametrů z jednotlivých měřících a předávacích míst, schéma a stav rozvodu, údaje o měřících přístrojích a další. Modul zobrazuje schéma s rozložením rozvodů. Ve schématu jsou zobrazeny aktuální parametry předávacích míst. U míst, která jsou zakomunikována občasně, je umožněno provedení on-line spojení a zobrazení buď posledních hodnot s časovou značkou nebo údaje ve stejný čas předešlého dne, či před rokem apod. V tomto modulu je dále možné uložit, obnovit či zpětně získát informace o smluvních parametrech dodávaného média v jednotlivých předávacích místech a získat informace o typu, poslední kontrole a dalších údajích konkrétního měřícího přístroje.

Informace o průběhu dodávek

Mnoho zákazníků dnes již požaduje dodržování parametrů dodávek. Tento subsystém poskytuje informace o průběhu (parametrech) dodávky pro všechny předávací a měřící místa. Umožní vyhledání, zobrazení a tisk dat zadaného období. Vypočte mimolimitní a dodanou energii, poskytne informaci o rozdílu za libovolné období atd.

Fakturace

Subsystém poskytne přehled (sestavy) dodané energie po odběratelích za libovolné období, možnost uvedení množství energie rozdělené na dodávky v limitu a mimo limit.

Kontrola měřidel

Na základě každodenně získávaných dat se provádí „on-line“ porovnávání dat s předešlými dny popř. roky (možnost nastavit) a podezřelé měřiče s nevěrohodnými údaji signalizuje a zapisuje. Obsluha musí signalizaci kvitovat. Tímto způsobem je provozovatel včas upozorněn na možné chyby měření.

Vytisknout