Monitoring a řízení odběru energií – el. energie, plyn, teplo,voda, vzduch

MonitoringTronic Control s.r.o. vyrábí systémy a realizuje dodávky v oblasti monitoringu a řízení odběru energií. Volně programovatelné řídicí systémy TRONIC 2000® umožňují realizovat malé, střední i velmi rozsáhlé aplikace měření a regulace odběru elektrické energie a plynu.

Tyto systémy jsou dále vhodné pro řízení kotelen, předávacích stanic tepla, vzduchotechnických zařízení, chlazení a řízení technologických celků.

Informační systém TOTRON® a optimalizační systém MAXIMA® pro měření a řízení dodávek energ usnadňují sjednávání odběru energií a na základě sjednaných hodnot automaticky regulují (el.energie, plyn). Je určen pro průmyslovou energetiku, ale i malé odběry. Systém pracuje autonomně a komunikačními kanály může být připojen do dispečerského řízení smožností bilancování.

 


Optimalizace a řízení odběru el. energie (1/4 hodinová maxima) a plynu (denní maxima)

MonitoringPodrobně zpracovaný algoritmus regulace a řízení odběru je na základě požadavků zákazníka široce parametrizovatelný, což ve výsledné optimalizaci umožňuje odběratelům získat kvalitní a podrobný přehled o vlastním odběru a na základě těchto informací efektivně sjednávat odběrové diagramy.

Systém optimalizuje odběr dle předem sjednaných a zadaných parametrů, tzn. vylučuje náhodný souběh více spotřebičů a tím i odběr nad sjednaná maxima s rozvodnými závody. K odpínání a připínání spotřebičů dochází podle předem nastavených priorit na základě technických podmínek provozu s možností zadané parametry regulace kdykoli změnit. Tím odběrateli odpadá nutnost držet nadbytečnou výkonovou rezervu a zamezuje se riziku penalizace ze strany dodavatele při nedodržení smluvených odběrů.Monitorování spotřeby energií – elektřiny, vody, plynu, tepla, vzduchu

menergieSystémy TRONIC 2000® nabízí také řešení pro monitorování energií. Zajišťují buď pulsní nebo komunikační přenos dat z nejrůznějších typů měřičů tepla, plynu, vody, vzduchu, elektřiny a dalších médií.

Přenos impulsů nebo datová komunikace může být metalická, rádiová, telefon/GSM nebo po sítích Ethernet.

Řízení a sledování energií lze v různém rozsahu budovat postupně a připojovat na dispečerská pracoviště. Tímto provázáním vzniká komplexní systém řízení, umožňující minimalizovat náklady na výrobu a spotřebu energií a celkovou optimalizaci.

Pro monitorování energií byl naší firmou vyvinut Informační systém TOTRON®, který veškeré získané údaje z měření a měřičů umožňuje bilancovat, vytvářet sestavy, exporty, provádět součty měření, kontrolovat správnost měření, vyhodnocovat parametry dodávek a mnoho dalších funkcí.Data mohou sdílet energetici, pracovníci výrobně technických a ekonomických útvarů (podklady pro fakturaci) a v neposlední řadě management.

 

 

Energetické dispečinky – komplexní řízení spotřeby energií

DispenergDispenergŘídicí systémy TRONIC 2000® disponují bohatou komunikační výbavou, která umožňuje vytvářet rozsáhlé datové sítě a řídit veškerou činnost z centrálních energetických dispečinků. Postupnou integrací nejrůznějších řízení vzniká systém komplexního řízení výroby a spotřeby energií (kotelny, VZT, PS, monitorování a řízení energií…). Komunikační subsystém je otevřený. Dispečerské řízení napomáhá k minimalizaci nákladů na výrobu a spotřebu energií a optimalizaci provozů.


Funkce pro řízení, monitoring, regulaci a optimalizaci odběru energií:
 • úplná on-line vizualizace veškeré technologie s aktuálními hodnotami provozu
 • grafické zobrazení okamžitého čtvrthodinového a hodinového odběru, okamžitého odebíraného výkonu a stavu zátěží, dosažených čtvrthodinových a hodinových výkonů a vyhodnocení archivovaných dat
 • dálkové řízení technologie z dispečinku
 • archivace dat a evidence zásahů obsluhy
 • organizace dat do indexovaných souborů na disku v dispečinku pro možnost dalšího zpracování a grafické zobrazení historie v IS TOTRON
 • tisk tarifních odečtů, denních, měsíčních, čtvrtletních a ročních reportů vybraných dat včetně vyhodnocení mimolimitních odchylek
 • připojení k počítačové síti (LAN/WAN) a prostřednictvím serveru sdílení dat povolanými uživateli (management fy)
 • možnost světelné a zvukové signalizace poruchových hlášení na dalších vybraných místech s možností kvitace tlačítkem s centrální evidencí
 • výpisy událostí – vypnutí/zapnutí zátěže, ztráta ovládacího napětí pro regulaci, změny nastavení zátěží, kontrola regulátoru atd.
 • volba způsobu grafického zobrazení
 • export měření do zvoleného cíle vlibovolném formátu
 • na přání zákazníka lze připravit zákaznické úpravy softwaru, vyplývající zrozdílů mezi regulačními soustavami
Vytisknout