Technologie pro vytápění a chlazení

Technické zabezpečení budov – TZB

TBZPři řízení výroby a spotřeby energií v podnicích či komplexech budov se systémy TRONIC propojují komunikační sběrnicí a vytváří tak decentralizovaný systém napojený na centrální energetický dispečink. Řídicí systém je tvořen samostatnými nezávislými regulačními a řídicími automaty, z nichž každý řídí příslušnou technologii např. kotelnu, strojovnu VZT, odběr elektrické energie atd. Jednotlivé stanice jsou navzájem nezávislé a řídí svůj technologický uzel podle vlastního zadaného programu a komunikují s centrálním operátorským pracovištěm. Každá část řídicího systému je po připojení na komunikaci připravena pracovat s centrálním dispečinkem soustavy. Probíhají přenosy všech technologických dat, stavů a povelů. Dále se komunikačně přenáší do dispečinku veškerá realizovaná měření jako jsou technologické údaje, data z měřičů odběru tepla, spotřeby plynu, vody, elektrické energie a další. Otevřenost a flexibilnost programování komunikačních rozhraní v systému TRONIC umožňuje připojení a komunikaci se zařízeními jiných výrobců jako jsou frekvenční měniče, kogenerační jednotky ap. Řídicí stanice umožňují přímou komunikaci s obsluhou pomocí místního terminálu s klávesnicí umístěného na regulátoru. Z tohoto terminálu a displeje může obsluha sledovat základní technologické hodnoty a po případném zadání přístupového hesla ovládat provoz technologie. Volné, ale přitom jednoduché programování systému umožňuje vytváření nadstandardních funkcí kvalitního řízení jako je např. predikční a adaptivní regulace, optimalizace ap.

Do systému lze začlenit spolupráci s dalšími systémy TZB jako jsou EPS, EZS, řízení výtahů, rezervační systém pokojů atd.


Řízení kotelen

KotelnaKotelnou si můžeme představit lokální zdroj (např. objektová kotelna) nebo i teplárnu s výkonem 100MW. Obě tyto co do velikosti a složitosti naprosto rozdílné technologie lze řídit systémy TRONIC 2000. Pro menší kotelny se používají stanice T2008E, velké kotelny lze řídit s T2008D. Pro řízení teplárenských celků je nutno použít stanice T2032, které co do rozsahu vstupně/výstupní strany a rychlosti procesu splňující požadavky kladené na řízení této technologie. V neposlední řadě je nutné se zmínit o bilancování a optimalizaci provozu především větších kotelen. Tyto často opomíjené součásti řízení jsou v dnešní době pro provozovatele naprosto nepostradatelné. Poskytují mu celkový přehled o provozu v různých členěních a následný proces optimalizace vede k dalšímu snižování provozních nákladů.

V roce 2003 jsme zavedli do systému T2008E možnost komunikavat po sériové lince OpenTherm®. Tato vlastnost umožňuje přímou komunikaci s kotlovou automatikou, která je vybavena tímto kanálem. Komunikačně je možno do stanice získat všechny důležité parametry kotlů, jako jsou teplota na výstupu kaskády, výkon kaskády, režim provozu, poruchové stavy atd. Současně je možné nastavovat provozní parametry kotlů, režimy provozu, žádanou hodnotu teploty výstupní vody aj.

Provoz stanice T2008E s kanálem OpenTherm byl úspěšně ověřen v provozu na řadě aplikací společně s kaskádamu kotlů českého výrobce Thermona.


Vzduchotechnika a klimatizace

VzduchVelkou roli při vytápění budov a hal hrají vzduchotechnická a klimatizační zařízení. Celý systém těchto zařízení v jednotlivých budovách lze řídit podle předem připraveného časového harmonogramu. Je možné přepínat režimy řízení podle teploty vystupujícího vzduchu nebo podle teploty v místnosti. Dodatečným parametrem je v obou případech žádaná teplota. Každý den je rozdělen podle denního režimu do časových úseků, ve kterých se předvolí režim řízení případně zařízení vypne. Systém tak umožňuje reagovat dopředu na standardní rozvrh v místnostech a jeho časté změny. Největší význam má ve dnech volna, svátků a prodloužených či zkrácených dnech. V daném časovém úseku, např. o přestávce, je možné zapnout odsávání. Dále lze využívat tzv. prioritní režim, ve kterém systém reguluje podle nastaveného režimu bez ohledu na předpřipravený časový harmonogram řízení.

Výsledkem takto pojatého řízení je klimatická pohoda v budovách po dobu skutečného provozu v jednotlivých částech objektu při minimální spotřebě energie.

Řízení klimatizace LG Multi V v systémech TRONIC - více zde
Předávací stanice

PředávacíRegulační a řídicí stanice TRONIC zajišťují optimální řízení objektových stanic z hlediska dodržování výstupních regulovaných parametrů topné vody na vypočtených a nastavených hodnotách a rychloohřev TUV v úzkém regulačním pásmu okolo nastavené žádané hodnoty pomocí adaptivní regulace s predikcí regulační odchylky výsledné teploty TUV. Tento způsob regulace a přípravy TUV je dlouhodobě ověřený na mnoha realizovaných předávacích stanicích a vychází z perfektně zvládnutých rychlých regulačních pochodů a volně programovatelných regulačních algoritmů regulátorů TRONIC.

TUV může být připravovaná ve stanici přímým ohřevem vstupující vody v deskovém výměníku na požadovanou teplotu 50°C (rychloohřev) bez zásobníku TUV. Problém regulace teploty TUV je závislý na nárazovosti odběru TUV a na kolísání parametrů horkovodu. Regulace přímého ohřevu (rychloohřevu) bez zásobníku TUV vyžaduje v době nárazových odběrů velmi rychlou reakci topného média na změny teploty cirkulační TUV (odběru). Pomocí adaptivní regulace s „dopřednou regulací“ rychlými spojitými ventily a rychlými teploměry se podařilo regulátorem TRONIC zvládnout soustavu s rychlou dobou náběhu tak, že kolísání teploty TUV na výstupu z deskového výměníku při nárazových špičkových odběrech nepřesáhne 5°C.
Individální vytápění a chlazení místností

t2008fIndividuální řízení vytápění místností je snad nejefektivnější způsob úspory nákladů na vytápění a chlazení.

Jeden z našich nových typů regulátorů je regulátor klimatizačních jednotek místností typu Fan-Coil, regulátor TRONIC 2008F. Jeho vlastnosti umožní nasazení s většinou jednotek běžně používaných v hotelech, administrativních budovách a jinde, kde se požaduje komfortní regulace topení a chlazení s možností místního nastavení požadované teploty a intenzity provětrávání. Propojením regulátorů s dispečerským pracovištěm získá provozovatel možnost optimálně řídit vytápění a chlazení v jednotlivých místnostech budovy podle jejich obsazenosti (hotelové pokoje) nebo provozního časového rozvrhu (kanceláře, konferenční místnosti). Funkce dispečerského pracoviště, spolu s automomními funkcemi regulátoru, pak provozovateli pomohou k dosažení nízkých nákladů na vytápění a chlazení.

Pro zabezpečení tepelného komfortu v obytných a pracovních prostorech je určen kompaktní regulátor TRONIC 2008I. Umožňuje však pouze dispečerské řízení vytápění v budovách s větším množstvím jednotlivých odděleně regulovaných prostor, jako jsou kancelářské budovy, výrobní objekty, hotely a penziony, školy apod. Spolu s nadřazeným řízením zajišťuje ekonomický provoz vytápěcí soustavy. Dispečerský software umožňuje plánovat nastavení žádané hodnoty resp. útlumy podle skutečného provozu v místnostech, u hotelů je snadné jeho provázání pomocí SQL databáze s rezervačním systémem. Zobrazení měřené teploty a plánování vytápění je možné pomocí WWW stránek. Regulátor je možno připojit pomocí sběrnice RS485 do komunikační sítě až 250 regulátorů, ovládaných z jedné dispečerské stanice PC.Dispečerské řízení
Dispečink

Systémy TRONIC 2000 se vyznačují otevřeným komunikačním subsystémem, který umožňuje velmi snadné budování rozsáhlých komunikačních sítí a vytváření centrálních dispečinků řízení. Dále umožňuje komunikační připojení zařízení jiných výrobců. Volná programovatelnost systémů dává předpoklad vzniku nových vlastních regulačních a řídicích postupů, uplatňování více způsobů řízení, propojování systémů řízení s vnitropodnikovou informační sítí a zavádění bilancování a optimalizaci provozů. Tím plní i funkci nadřazeného řízení.Programové vybavení řídicích stanic a jejich napojení na centrální dispečink umožňuje zavedení funkcí časového přepínání více druhů řídicích a regulačních režimů. Vhodné a promyšlené přepínání těchto režimů vede k optimálnímu řízení spotřeby energií a její maximální úspoře. Z centrálního dispečinku lze on-line sledovat technologie a přenos povelů do řídicích stanic, bilancování spotřeby a dodávky energií, výpisy provozních údajů a stavů, grafické zpracování dat včetně poruchových výpisů a zásahů obsluhy.Vytisknout