Totron – informační systém řízení výroby a spotřeby energií

Totron

Informační systém TOTRON je určen pro automatický sběr dat z měřičů tepla, elektřiny, plynu, vody a vzduchu v odběrných místech energetických sítí a pro následné zpracování a vyhodnocení získaných údajů. Provázáním s řídicími systémy výrobní technologie, rozvodů a předávacích technologií pak vzniká komplexní systém řízení, umožňující minimalizovat náklady na výrobu (v případě dodavatele) či spotřebu energie (u odběratele) a zároveň zajistit, případně kontrolovat požadovanou kvalitu dodávek.
  • Měření spotřeby tepla, elektřiny, plynu, vody, vzduchu
  • Sběr a přenos dat v energetických sítích
  • Dispečerská a bilanční pracoviště
  • Kontrola měřičů
  • Vyhodnocení parametrů dodávek
  • Export dat do fakturačních a jiných systémů

Informační systém TOTRON je určen pro automatický sběr dat z měřičů tepla, elektřiny, plynu, vody a vzduchu v odběrných místech energetických sítí a pro následné zpracování a vyhodnocení získaných údajů. Sběr a přenos dat na centrální dispečink je většinou realizován pomocí tzv. komunikačních převodníků TRONIC 2000, které tvoří hardwarovou část systému. Z pohledu uživatele je však zajímavější softwarová část informačního systému TOTRON, jenž veškeré údaje, které měřiče poskytují, dává k dispozici pracovníkům výrobně technických a ekonomických útvarů a to ve formě vhodné pro jejich vlastní činnost. Provázáním s řídicími systémy výrobní technologie, rozvodů a předávacích technologií pak vzniká komplexní systém řízení, umožňující minimalizovat náklady na výrobu (v případě dodavatele) či spotřebu energie (u odběratele) a zároveň zajistit, případně kontrolovat požadovanou kvalitu dodávek.

Samozřejmostí je, že IS TOTRON poskytuje zpracovaná data jiným informačním systémům (např. fakturace) a provádí nepřetržitou kontrolu funkce měřičů. Sledování spotřeby energií rozpočítané po střediscích a po směnách podporuje zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.

 

Vybudování komunikační sítě

TotronAby bylo možné údaje z různých zdrojů dat přenést do míst, kde se nachází centrální dispečink, je nutné vybudovat komunikační síť. Firma TRONIC CONTROL má dlouhodobé zkušenosti s budováním komunikačních sítí ať metalických (kabel), optických, komutovaných (telefon/GSM) či radiových (radiomodem, mikrovlnná pojítka). Velmi často se při budování komunikačních sítí používá všech možností a vznikají komunikačně kombinované sítě. Lokality jsou protkány komunikačním kabelem, který je zakončen v jednom předávacím místě (často výměníková stanice, pata objektu atd.). Tento bod je pak komunikačně napojen na dispečink např. rádiem, mikrovlnným pojítkem či telefonem.

 Sběr a přenos dat
Totron

Jednotlivé zdroje dat tj. řídicí systémy a měřiče je nutné připojit na komunikační síť. Způsob připojení závisí na typu komunikační sítě. Pro sběr, dočasnou úschovu dat z měřičů a komunikaci s dispečinkem disponuje informační systém TOTRON několika druhy inteligentních komunikačních převodníků, které plní následující funkce:

  • Měření a snímání dat, komunikace s měřiči.
  • Dočasná úschova dat před přenosem na centrální dispečink (možnost ukládání dat po dobu cca 5 dní, tj. čtvrtek večer až pondělní odpoledne v případě poruchy komunikace).
  • Vytváření dostatečně hustého vzorku měřených parametrů. Předpokládá se sledování a archivace parametrů podle druhu energie (teplota, tlak, průtok, výkon, energie, objem, porucha). Data se ukládají se vzorkovací periodou 5 nebo 10 minut, tak aby poskytla dostatečně přesnou informaci o kvalitě dodávky.
  • Komunikace s dispečinkem (kabel, telefon/GSM, rádio atd.).

 

Zpracování dat v v informačním systému TOTRON

Data přenesená z měřičů na dispečink přijímá komunikační softwarový modul, který je ověří a zpracované ukládá do SQL databáze většinou umístěné na databázovém serveru. Tato data pak zpracovávají dispečerská (bilanční) pracoviště.

Informační systém TOTRON poskytuje přehled o jednotlivých předávacích místech, parametrech dodávky pro jednotlivé odběratele a o každém měřiči. Grafický software tvoří okno, pomocí něhož lze do systému nahlížet, provádět změny v konfiguraci, získávat bilanční a jiné výpisy, provádět exporty atd.


Popis sběru a přenosu dat

TotronPodle toho, zda se v lokalitě nachází jeden nebo více měřičů, se volí pro sběr a přenos dat patřičný typ komunikačního převodníku – buďto jedna ze stanic TRONIC 2000 nebo komunikační převodník KOMG. Každý z uvedených typů představuje zároveň komunikační rozhraní pro měřič, koncentrátor dat a komunikační rozhraní pro přenos dat do nadřazeného systému.

Modul komunikačního rozhraní měřiče – TRONIC 2000 nebo KOMG zajišťuje komunikaci s měřiči připojenými kabelem. K základnímu modulu se musí přidat tolik komunikačních modulů, kolik různých typů měřičů je v dané lokalitě připojeno. Je to dáno tím, že měřiče různého typu mohou používat stejné elektrické rozhraní (např. RS-485, MBUS, SIOX atd.), ale různé protokoly. Komunikační modul cyklicky přenáší data z jednotlivých měřičů. Výjimku tvoří tzv. „horký dotaz“, kdy na žádost operátora se kolo přeruší, provede se prioritní stažení dat z požadovaného měřiče a poté se obnoví cyklické dotazování.

Koncentrátor dat – TRONIC 2000 nebo KOMG disponuje podle typu 44kB až 256kB paměti RAM, což je paměťový prostor, do kterého je možné ukládat data po dobu, než budou úspěšně přenesena na dispečink. Ze zkušenosti postačuje udržet veškerá data v paměti po dobu 5 dní, což představuje např. poruchu na komunikaci, která nastane ve čtvrtek v odpoledních hodinách a podaří se ji odstranit až během pondělí. Data, která se přijmou z měřidel jsou kontrolována na věrohodnost a eviduje se četnost chyb při komunikaci a posloupnost hlášených poruch měřiče. Tento protokol se vytváří kontinuálně. Při větším počtu připojených měřičů (např. 70) není možné vytvářet archivy s periodou 5 minut. Proto oba typy GTW mají funkci „zhuštěné sledování“. Na pokyn operátora začne koncentrátor ukládat data ze všech měřidel s periodou 5 minut a pro 70 měřičů může vytvářet tento registrační archiv po dobu 2 hodin. Pak se data začnou ztrácet, pokud ovšem archiv není operátorem jednorázově vyčten a připraven pro další použití.

Modul komunikace s nadřazeným systémem – TRONIC 2000 nebo KOMG lze použít pro komunikaci po kabelu, s modemem po komutované nebo GSM síti, radiomodemem či s mikrovlnným pojítkem. Komunikátor představuje bránu směrem na energetický dispečink.

Vytisknout