TECHNOLOGIE PRO TEPLÁRENSTVÍ

RozvodySystémy TRONIC 2000 jsou nasazeny pro řízení rozvodů CZT na mnoha místech. Při řízení rozvodů CZT zajišťují systémy TRONIC 2000 následující funkce:
  • Regulace diferenčních tlaků ve vybraných koncových bodech horkovodů
  • Řízení posilovacích stanic horkovodů pomocí frekvenčně řízených čerpadel a přepouštěcích armatur
  • Řízení doplňování horkovodů a regulace tlaku v rozvodné soustavě
  • Bilancování topných sítí měřením hodnot ve vybraných místechŘízení energetických zdrojů a předávacích stanic

ZdrojePři řízení energetických zdrojů a předávacích stanic je často vhodné využívat předvoleného časového přepínání mezi ekvitermní regulací, regulací na konstantní teplotu, případně jejich kombinace. Jemné doladění systému vytápění dovoluje rozesílání tzv. uživatelské korekce, která eliminuje vliv umístění čidla, poruchu čidla, atd.. Nezanedbatelnou (především u vysokých budov) je i korekce vypočtená a rozesílaná na základě měření síly a směru větru.

U výměníkových stanic je kvalita soustavy a regulace dosahována zregulováním diferenčního tlaku pomocí frekvenčních měničů řídicích otáčky čerpadel. Frekvenční měniče mohou být připojeny jak do řídicí stanice TRONIC, tak přímo na dispečerské pracoviště. Dálkovým řízením lze přepínat mezi automatickým režimem s nastavením požadovaného diferenčního tlaku a režimem manuálním, kdy dispečer empiricky stanovuje otáčky čerpadel. To je vhodné především v přechodných obdobích.

Dálkové odečty měřičů

V soustavách CZT se velmi často řeší problematika sběru a přenosu dat z měřičů tepla případně jiných měřidel instalovaných v předávacích bodech na dispečerské pracoviště rozvodů tepla. Sběr a přenos dat z jednotlivých lokalit lze rozdělit na dvě skupiny:

  • 1. skupina A – v lokalitě je více než 1 měřič tepla a jsou více různých typů (např. MBus a RS485)
  • 2. skupina B – jedná se o 1 měřidlo nebo o více měřidel, ale na jedné komunikační sběrnici

 Další podrobnosti >>


Informační systém

InfosysPro efektivní řízení výroby a spotřeby energií se jako učinné ukazuje využití automatického sběru údajů z měřidel a jejich dálkový přenos na dispečinky. Veškeré měřidly poskytované údaje pal lze dát k dispozici pracovníkům výrobně technických a ekonomických útvarů ve formě vhodné pro jejich vlastní činnost. Provázáním s řídicími systémy výrobní technologie, rozvodů a předávacích technologií vzniká komplexní systém řízení, umožňující minimalizovat náklady na dodanou jednotku energie a zároveň zajistit požadovanou kvalitu dodávek. Firma TRONIC CONTROL vyvinula a uvedla na trh Informační systém řízení výroby a spotřeby energií TOTRON. Ten vznikl na základě požadavků více význačných zákazníků, kteří se již nespokojují pouze s obyčejným měřením, ale požadují kompletní řetězec, který začíná sběrem dat z měřidel a vyhodnocením (fakturace/podklady pro fakturaci) končí.

Další podrobnosti >>


Bilancování rozvodných soustav

BilanceV případě, že v soustavách CZT jsou zrealizována měření na zdroji, měření na patách zdroje a měření většiny odběrových míst, je možné provádět bilancování soustavy. Opět samozřejmě za účelem optimalizace výroby a spotřeby a tím snížení nákladů na energie. V zásadě provádíme dva druhy bilancování:

  • Okamžitá hmotnostní bilance – slouží k porovnání množství momentálně vyráběného a předávaného tepla a k včasné reakci na tento trend
  • Denní, měsíční, roční bilance – porovnáním archivovaných dat z měření lze odhadovat ztráty na rozvodech, včas reagovat a provádět prognozy na další období

Vytisknout